Obec Leština
Leština

ČSOP

ochranciZO ČSOP 75/05 LEŠTINA

Český svaz ochránců přírody je největší republikovou dobrovolnou organizací přátel přírody, sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.
        
Základní organizace Ochránců přírody v Leštině vznikla v roce 1981, a během více než 30 roků stáli v jejím čele čtyři předsedové: Ing. Jan Berka, Josef Diblík, Eduard Neoral st. a od roku 2011 je předsedkyní organizace Mgr. Bc. Marie Rychlá. V současné době se v naší ZO sdružuje asi 30 členů s poctivým zájmem o ochranu přírody. Není možno vyjádřit v tomto stručném článku veškerou činnost, která přestavuje tisíce hodin věnovaných pro ochranu přírody a životního prostředí v našem regionu.

Jako prvořadý úkol si nově vzniklá organizace vytýčila uskutečnit rekultivaci skládky domovního odpadu za Čechovými. Na těchto parcelách, v majetku obce, byly po roce 1960 postupně zaváženy tůně ve slepém rameni řeky Moravy, tehdy plné ryb, další vodní fauny a flory. Ve spolupráci s tehdejším vedením obce byla v roce 1981 provedena úprava terénu a navezena zemina po celé ploše bývalé skládky. Během roku 1982-83 bylo na nově vzniklém areálu postupně vysazeno přes 2.500 stromků a keřů.
 
Nově vzniklá lokalita má výhodnou geografickou polohu v severní části Hornomoravského úvalu, kde v biokoridoru řeky Moravy probíhá silný jarní a podzimní tah migrujících ptáků. Z těchto důvodů jsme zde v krátkém čase vybudovali ornitologickou kroužkovací stanici. Od roku 1984 byl na stanici zahájen dlouhodobý, systematický ornitologický výzkum koordinovaný s pracovníky Kroužkovací stanice v Praze. Do dnešních dnů se při kroužkovacích akcích chytilo a bylo okroužkováno několik desítek tisíc ptáků. Výsledky těchto akcí jsou zasílány na Kroužkovací stanici v Praze.Kniha „ Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR“čerpá i z našeho sledování naornitologické stanici.

Pro mládež i dospělé je každoročně na stanici pořádán den otevřených dveří na počest „Evropského festivalu ptáků“. Návštěvníci mají možnost sledovat práci ornitologů přímo při odchytu ptáků i s odborným výkladem.

Část popisované lokality spadá do přechodně chráněné plochy „ Leštinské tůně“vyhlášené v roce 2000. Následně jsme v roce 2003 obnovili tři dříve zaniklé vodní tůně pro rozmnožování obojživelníků a čolků.
 
V periodických tůňkách se zde vyskytuje žábronožka sněžní, je to kriticky ohrožený druh korýše, glaciální relikt z doby poledové. Po několik roků byly periodické tůňky zkoumány pracovníky Přírodovědné fakulty UK, katedry ekologie.
 
Přírodní rezervace Pod Trlinou, ležící asi z ½ své plochy na katastru Leština, je hodnotné zvláště chráněné území. Bylo vyhlášeno v roce 1996 o celkové ploše asi 52 ha. Motivem ochrany jsou přírodě blízká lesní společenstva a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí, s výskytem řady chráněných druhů živočichů a rostlin. Za vyhlášení této rezervace se zasadili především ornitologové pan Bořivoj Holínek z Lesnice, náš člen Eduard Neoral st. a MUDr. Leopold Novák ze Zábřeha.

Je to unikátní biotop, na který je ekologicky vázáno 49 hnízdních druhů ptáků. Pověření členové na zmíněném území provádí již od roku 1960 ornitologické průzkumy. Ve 100 hnízdních budkách sledují a kroužkují mláďata od 8 druhů ptáků, převážně lejsků bělokrkých a černohlavých. Zmíněné území přírodní rezervace je vzácné nejen z hlediska ornitologie, kde hnízdí všechny 4 druhy evropských lejsků, ale také z hlediska botanického, entomologického, herpetologického a mykologického. Ze 4 druhů okrotic (orchidejí) zde rostou 3 druhy, bílá, úzkolistá, červená a další druhy.

Z motýlů se na území vzácně vyskytuje kriticky ohrožený jasoň dymnivkový, 10 druhů motýlů v kategorii ohrožený druh a mnoho dalších druhů. Taky zde žije kudlanka nábožná, kriticky ohrožený druh. Ze savců je zde 5 druhů netopýrů, jako silně ohrožený druh a 2 druhy jako ohrožený druh, několik druhů plchů a další. Vzácně se vyskytuje a rozmnožuje kriticky ohrožený mlok skvrnitý.

K tomuto stručnému výčtu živočichů uvádíme, že přírodní rezervace Pod Trlinou byla navržena do soustavy NATURA 2000 pod znakem CZ 0710004, jako evropsky významná lokalita.
 
V roce 1984 byl ustaven kroužek MOP /Mladých ochránců přírody/ „ LEDŇÁČEK“při ZO ČSOP Leština. Dětí ve věku od 6 do 15 let, mající zájem o ochranu přírody, v té době chodilo 61.
Zájemci se v kroužku sdružovali ze dvou škol, ZŠ v Leštině a III. ZDŠ v Zářehu. Děti na svých výpravách prožívaly tisíce hodin uprostřed přírody. Získané vědomosti následně uplatňovaly v přírodovědných soutěžích. Oddíl vedl pan Eduard Neoral st. a Josef Diblík.

V přírodovědné korespondenční soutěži a v soutěži o „Zlatý list „ neměl oddíl z Leštiny v rámci okresu konkurenci. V Krajském kole se zástupci oddílu umístili na 2. místě. V nejvyšší celostátní soutěži o cenu „Brontosaura“, se oddíl umístil: 1x třetí místo, 1x druhé místo a 2x první místo, Cena „Zlatého brontosaura“. S dětmi z oddílu byl natočen film s názvem „Přátelé tažných ptáků“,který byl 3x uveden v pořadu pro mládež ČT Praha. V ČT Ostrava vystoupil ved. Ed. Neoral st. a Tomáš Soural za děti v pořadu „Příroda pro zítřek“, který moderoval ing. Josef Velek. Oddíl navštívili pracovníci ČS rozhlasu Praha z pořadu pro mládež „Domino“a další redaktoři z denního tisku.

V průběhu dalších roků pracovala ve funkci předsedy oddílu MOP LEDŇÁČEK Lenka Unzeitigová. Činnost oddílu byla ukončena v roce 1992. 

V roce 2006 byl opět kroužek Mladých ochránců přírody obnoven pod vedením paní Mgr. Bc. Marie Rychlé, počet dětí majících zájem o přírodu a její ochranu se pohybuje kolem 15, jejich současná vedoucí je paní Mgr. Helena Kantorová.
 
Již několik desítek roků máme v provozu útulek pro zraněné ptáky. Do útulku vozí lidé zraněné ptáky z oblasti Mohelnice, Zábřeha a Šumperka, kde se provádí jejich základní ošetření pro obnovení a udržení životních funkcí. Zranění jsou někdy těžká, hlavně u dravců a čápů, kteří přichází do střetu s dráty vysokého napětí. V takových případech se obracíme na MVDr. Janu Jirsovou, se kterou máme na ošetřování smlouvu. Od roku 2008 odesíláme dravce a sovy, kteří po vyléčeném zranění nemají naději na přežití v přírodě, do stanice pro záchranu ptáků v Němčicích nad Hanou, nebo do stanice ve Stránském. Ostatní vyléčení ptáci jsou vypouštěni do volné přírody. Útulek slouží nejen k záchraně ptáků, ale také pro poučení dospělých, mládeže i dětí, kteří zařízení hojně navštěvují.
        
Na leštinském katastru končí hranice Litovelského Pomoraví (tvoří ji vitošovská vlečka). Není nám lhostejné, jakou kvalitu má voda v řece Moravě a její pobřežní porost. Indikátorem čistoty vody je např. mihule potoční, vranka obecná, nebo ledňáček říční, kulík říční, pisík. O každý ohrožený druh živočicha se snažíme všemožně bojovat, třebaže to někdy vyvolává i negativní reakce.
 
Základem naší činnosti vždy zůstane obětavá mravenčí práce našich dobrovolných členů,  budeme s plnou silou a odhodláním nadále chránit a zvelebovat přírodu v našem regionu.