Obec Leština
Leština

Statut FRB

Obec Leština

Zastupitelstvo obce Leština

 

S T A T U T

Fondu rozvoje bydlení na území obce Leština

 

Zastupitelstvo obce Leština v návaznosti na zřízení ,,Fondu rozvoje bydlení na území obce Leština“  schválilo  dne18.5.2011tento statut:

 

čl. I.

Základní ustanovení

(1) Podle § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obec Leština zřídiladne 18.5.2011 svým usnesením č. 2/180511/h  Fond rozvoje bydlení na území obce Leština (dále jen „fond“) k poskytování návratných půjček vlastníkům domů a bytů na území obce za účelem zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a jako pomoc k odstraňování zanedbanosti bytového fondu  na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v obci Leština.

(2) Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu.

 

čl. II.

Příjmy fondu

Příjmy fondu jsou:

a) splátky půjček poskytnutých obcí vlastníkům obytných budov a bytů,

b) úroky za poskytnuté půjčky,

c) pokuty a sankce podle č. VI. tohoto statutu,

d) převody z vlastních rozpočtových příjmů,

e) dotace a jiné výpomoci z jiných veřejných rozpočtů na uvedené účely,

f) dary a jiné výpomoci od jiných právnických i fyzických osob (sponzorů),

g) jiné výše neuvedené příjmy.

čl. III.

Výdaje fondu

(1) Z prostředků fondu lze poskytovat půjčky pouze vlastníkům stávajících obytných budov a bytů fyzickým osobám, na stavební práce na účely  uvedené v odst. (8) tohoto článku.

(2) Splatnost půjček je max. do 5 let .

(3) Úroky z půjček jsou stanoveny v článku 4.

(4) Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

(5) Minimální  výše půjčky je 20 000 Kč.

(6) Půjčky lze poskytovat pouze do výše disponibilních prostředků na běžném účtu fondu.

(7) Maximální výše půjčky  činí 150.000,-Kč.

(8) Půjčku lze čerpat i do jednoho roku od ukončení opravy nebo rekonstrukce

(9) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 

Název půjčky (titul)                                                                           

 

1. Střechy (výměna krytiny, krovu...) u domů starších 20 let, mimo škody způsobené živelními pohromami (vichřice, požár, pád stromů)                                   

 

2. Vnější povrchy stěn (venkovní omítka, obklad ...)                                              

 

3. Zateplování (tepelná izolace stěn, střech, okna, opatření k zamezení           

 úniku tepla ...) u domů starších 20 let

 

4. Půdní vestavba bytu                                                                                       

 

5. Výměna oken u bytové jednotky                                                                   

 

6. Rekonstrukce koupelen sociálních zařízení a kanalizačních přípojek

 

 

7.Vytápění (změna na ušlechtilá paliva, výměna kotle na tuhá paliva za         

ekologický kotel , vložkování komína, ... )

 

8.Výstavba, oprava chodníků a plotů. 

 

9. Celková rekonstrukce bytu nebo domu

 

čl. IV.

Úročení půjčky a úleva

(1) Půjčka je poskytována s úrokovou sazbou 6%.

(2) Žadateli o půjčku na Vytápění (změna na ušlechtilá paliva, výměna kotle na tuhá paliva za ekologický kotel) se poskytuje sleva z úroku ve výši 50 %

                                                                                                                            

čl. V.

Žádosti o půjčku

(1) Žadatelé mohou získat půjčku z fondu na základě žádosti.

(2) Žadatel žádá o poskytnutí půjčky písemně na závazném formuláři vydaném obecním úřadem.

(3) Žádost o půjčku obsahuje:

a) jméno a příjmení žadatele a doklad o vlastnictví nemovitosti nebo bytu žadatele (doklad onabytí + výpis z katastru nemovitostí),

b) adresu bydliště žadatele,

c) přesné označení budovy, na kterou je žádána půjčka, (adresa - ulice, číslo popisné),

d) stavební povolení nebo jiný doklad o legálnosti akce, na kterou je žádáno o půjčku (pokud to právní předpisy vyžadují),

e) účel, na který je půjčka  žádána,

f) termín zahájení a ukončení akce,

g) požadovanou částku půjčky,

h) návrh na zajištění vrácení půjčky (garance – ručitelé starší 18 let) – ručitelské prohlášení

(4) Půjčka do výše 100.000,- Kč musí být zajištěna jedním ručitelem, nad 100.000,- Kč dvěma ručiteli. Ručitelem nemůže být  manžel (manželka) žadatele.

(5) V případě, že nemovitost, na kterou je půjčka žádána, je ve vlastnictví více subjektů, může být žádost o půjčku podána, ale půjčka bude poskytnuta pouze jednomu ze spoluvlastníků, který bude ostatními spoluvlastníky zmocněn k podání žádosti a ke všem dalším jednáním souvisejícím s realizací půjčky. Jako dlužníci budou zavázáni všichni spoluvlastníci.

(6) Žádosti o půjčku, které budou nesprávně vyplněné nebo neúplné, budou žadatelům vráceny ihned zpět. Žadatel může opravenou nebo doplněnou žádost o půjčku opakovaně podat.

(7) Pro posouzení schopnosti žadatele a ručitelů splácet půjčku předloží žadatel zároveň s žádostí o půjčku potvrzení o příjmu žadatele, jeho manžela (manželky) a ručitelů. Formulář potvrzení o příjmu vydá žadateli obecní úřad.

(8) O schválení půjčky žadateli rozhodne zastupitelstvo obce Leština do 90 dnů ode dne přijetí  žádosti, přičemž termínem přijetí je den, ve kterém byla žádost přijata jako úplná a správně vyplněná.

(9) Proti rozhodnutí  zastupitelstva obce se nelze odvolat. Na poskytnutí půjčky není právní nárok.

(10) O rozhodnutí zastupitelstva obce bude žadatel vyrozuměn bez zbytečného odkladu. Pokud bylo žadateli poskytnutí půjčky schváleno, bude žadatel zároveň vyzván k uzavření smlouvy o půjčce.

(11) Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud smlouva nebude z viny žadatele uzavřena do 15 dnů po vyrozumění o poskytnutí půjčky.

 

 

čl. VI.

Smlouva o půjčce

(1) S žadateli o půjčku (dále jen dlužník - dlužníci), kterým bylo schváleno poskytnutí půjčky, uzavře obec bez zbytečných odkladů smlouvu o půjčce dle podmínek obce.

(2) Smlouva musí mít vždy tyto náležitosti:

a) smluvní strany,

b) identifikace druhu půjčky,

c) celková částka půjčky,

d) lhůta splatnosti půjčky,

e) režim splácení půjčky, včetně možnosti předčasného splacení půjčky,

f) způsob splácení,

g) závazek dlužníka k užití půjčky k dohodnutému účelu s bezodkladným vrácením celé půjčky při porušení tohoto závazku,

h) ujednání o smluvní pokutě za porušení účelovosti půjčky (30 % z poskytnuté půjčky),

i) závazek dlužníka k dodržení stavebních předpisů a celkově legitimnímu provedení akce, na kterou je půjčka poskytována, s bezodkladným vrácením celé půjčky při porušení tohoto závazku,

j) záruka za půjčku (ručitel/ručitelé),

k) souhlas dlužníka s kontrolním působením obecního úřadu,

l) způsob čerpání půjčky bezhotovostním převodem na účet dlužníka,

m) maximální termín čerpání půjčky (při nevyčerpání celé výše půjčky do tohoto termínu nárok na další čerpání půjčky zaniká),

n) jestliže je dlužník v prodlení se zaplacení splátky půjčky delším než 30 dnů stává se zbývající část půjčky splatná, ihned po prodlení následující splátky,

o) v případě nesplácení půjčky se sjednává sankce ve výši 15% p.a. z nesplacené části půjčky.

 

                                                                      čl.VII.

Závěrečná ustanovení

(1)Obytnou budovou se pro účely tohoto STATUTU o poskytování půjček z fondu rozumí budova splňující podmínky uvedené v ČSN 734301 Obytné budovy.

(2) Systém poskytování a užití půjček z fondu upravených tímto statutem podléhá kontrolnímu režimu Obecního úřadu Leština a orgánů obce Leština (rada, zastupitelstvo obce, kontrolní a finanční výbor).

(3) Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Bílý                                                                    Ing. Karel Kolčava

starosta obce                                                                      místostarosta obce