Obec Leština
Leština

Obecní knihovna

Knihovna se nachází na adrese: Družstevní 9, 789 71 Leština

Vedoucí knihovny:  Mgr. Jaroslava Svatoňová, tel. 608 116 442

Půjčovní doba:  pondělí  16:00 - 18:00

Knihovní řád místní knihovny (2.76 MB)

Ceník (22.04 kB)


Historie obecní knihovny

Koncem roku 2016 oslavila knihovna v Leštině 95 let od svého založení. Na základě zákona o veřejných obecních knihovnách ze dne 22.7.1919 se 5.9.1921 sešla první knihovní rada v Leštině pod vedením místního řídícího učitele Josefa Klimeše. Členem rady byl Adolf Berka, jednatelem učitel Jaroslav Berka, pokladníkem František Kulhánek a knihovníkem Josef Linhart.

    Knihovna byla umístěna v obecní kanceláři a půjčovalo se v neděli odpoledne. Činnost knihovny dotovala obec částkami od 500 -1000 Kčs. Knihovna rovněž dostávala dary od Národní jednoty. V roce 1923 se stal knihovníkem Hynek Brachtl. V práci mu tehdy pomáhal student Rudolf Čulík a balení knih prováděli žáci 4. třídy místní obecné školy.

Stav knižního fondu v třicátých letech byl 600 až 700 svazků knih, čtenářů se zaznamenalo přibližně 100 až 120. Po dobu okupace 1938 – 1945 obecní knihovna naštěstí ušla pozornosti gestapa a půjčování nepřerušila. Nové české knihy ovšem nabídnout čtenářské veřejnosti nemohla. Mezi občany byly schovány knihy, které se tehdy nesměly číst. Ty se však, bohužel, zpět do ragálů nevrátily, jak o tom po osvobození svědčily připomínky čtenářů, kteří znali stav knižního fondu z 1. republiky. 

   2.prosince 1945 se sešla ustavující schůze knihovní rady pod vedením předsedy Františka Kulhánka. Jednatelem se stal řídící učitel Josef Hradil. Členy komise  byli jmenováni Stanislav Loučný a Václav Hobler,  knihovníky 3 studenti reálného gymnásia v Zábřehu Lubomír Drlík, Mojmír Linhart a Josef Urban / jen krátce /. Knihovna byla opět uvedena do stavu, jaký si zasluhovala.

Darem obdržela knihy od nakladatelství ORBIS, SVOBODA a z akce „Knihy do pohraničí“. Místní národní výbor knihovnu dotoval částkou 2000,-Kčs, závod VIGONA Vitošov přispěl částkou 1000,-Kčs a místní divadelní odbor jí daroval 2000,-Kčs. V knihovně nadále půjčovali knihovníci Lubomír Drlík a Mojmír Linhart. Po maturitě však z Leštiny odešli. V dalších obdobích do roku 1954 se zde pak vystřídalo 8 knihovníků, vesměs studentů. V roce 1954 se vrátil z vojenské prezenční služby Mojmír Linhart a znovu funkci knihovníka převzal. Knihovně byla přidělena další místnost, která umožnila vytápění. Začalo se půjčovat v pondělí od 17 do 19 hodin. V šedesátých letech byla knihovna přemístěna do budovy kina /vestibul /. Později se nacházela v II. patře. Na příkrých schodech hrozilo nebezpečí úrazu a i důchodcům činil výstup do II.patra nemalé potíže. Proto v roce 1970 začala stavba knihovny jako přístavek ke kinu. Dne 29.8.1971 byla ve velmi krátkém termínu úspěšně dokončena. Členové Osvětové besedy v Leštině Vlastimil Grunta, Mojmír Linhart, Milan Žák st. a Milan Žák ml. odpracovali každý 1200 až 1400 hodin, za což jim patří velký dík. V nové knihovně ihned znatelně vzrostl  počet členů, tím i množství vypůjček knih a časopisů.  

      Za vzornou práci obdržela knihovna  v roce 1971 čestné uznání v okresním kole soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu,“ za rok 1972 získala čestné uznání v krajském kole a rok 1974 zaznamenal čestné uznání dokonce až v ústředním kole. V roce 1976 knihovna obdržela titul „Vzorná“, který obhájila v roce 1983 i v roce 1988. Vysoké ocenění, předávané na Slovensku  v Prievidzi a Žilině, převzal knihovník pan Mojmír Linhart. V říjnu 1980 vystřídala ve funkci knihovnice studentku Helenu Drlíkovou učitelka místní mateřské školy Radomíra Kochwasserová, která v ní působila do března 2023. V knihovně byly pořádány různé besedy spojené se soutěžemi a  výstavy s prodejem pro veřejnost. V roce 1988 si převzal Mojmír Linhart v Praze titul „Vzorný pracovník kultury “. V roce 2002 po odchodu z funkce knihovníka Mojmíra Linharta byla  knihovna přemístěna do penzionu, kde sídlí dosud. Během kratších úvazků se v ní vystřídalo několik knihovnic. Jednou  z nich je už několik let paní Dagmar Hoblerová.

Samou historií je osobnost pana Mojmíra Linharta, jemuž patří velké poděkování za jeho více než padesátileté působení ve funkci knihovníka, který už před léty i školáčkům půjčoval klíč otvírající zámek k jejich vlastním snům. Tím klíčem zůstane na věky dobrá kniha, která by měla být pro nás všechny tím, čím jsou pro ptáky křídla, domovem, kam se rádi vracíme i za největší bouřky, kapesní zahrádkou, která má každý rok nové, nádherné vydání. Jeho vzornou nástupkyní a pokračovatelkou byla i paní Radomíra Kochwasserová. I jí patří velký dík.

Dnes se o knihovnu stará a čtenářům se věnuje Mgr. Jaroslava Svatoňová.

                                                                 

www.ou-lestina.cz