Obec Leština
Leština

Smlouva

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli níže uvedení účastníci, kteří jsou podle svých prohlášení plně způsobilí k právním úkonům, a to

 

1. Obec Leština se sídlem Leština, Družstevní 92, IČ 302 881, DIČ CZ00302881

    zastoupena starostou ing. Pavlem Hojgrem

    jako budoucí prodávající

a

2. 

 

    jako budoucí kupující

 

I.

Budoucí prodávající je výhradním vlastníkem mimo jiné nemovitosti:

 

 • parcela p.č. …………o výměře  ………. m2 v k. ú. Leština u Zábřeha, orná půda

 

zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Leština, k.ú. Leština u Zábřeha.

 

II.

Budoucí prodávající je investorem stavby „Technická vybavenost RD Leština“, jejíž součástí je uložení vedení inženýrských sítí (STL plynovod, vodovod, splašková kanalizace, NN), umožňujících napojení rodinného domu vystavěného budoucími kupujícími na pozemku, uvedeném v čl. I. této smlouvy, na tyto inženýrské sítě, které jsou již v současné době přivedeny na hranice pozemku, uvedeného v čl. I. této smlouvy.

 

III.  

Touto smlouvou se budoucí kupující zavazují, že na písemnou výzvu budoucí prodávající, učiněnou  ve lhůtě do …………… 2015, uzavřou s ní do 15ti dnů od doručení takové výzvy kupní smlouvu, jejímž předmětem bude prodej nemovitosti, uvedené v čl. I. této smlouvy, a současně zřízení práva na napojení na inženýrské sítě, vybudované v rámci stavby, uvedené v čl. II. této smlouvy.

 

IV.

Podmínky kupní smlouvy budou zejména tyto:

 1. kupní cena nemovitosti bude činit 380,- Kč za 1 m2 a bude zaplacena takto:
 1. část kupní ceny ve výši 50.000,- Kč bude zaplacena zálohově na účet budoucí prodávající u Českoslevenské obchodní banky, a.s., č. účtu 211445480/0300, VS ………(č.p.) do 15ti dnů od podpisu této smlouvy,
 2. doplatek kupní ceny ve výši ………..,- Kč bude zaplacen na shora uvedený účet budoucí prodávající do 15ti dnů od podpisu kupní smlouvy,

 

 1. budoucí prodávající se zavazuje, že do 5ti pracovních dnů od připsání částky uvedené v bodě  1b) na její  účet, podá návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro nemovitost uvedenou v bodě I  této smlouvy,

 

 1. cena za zřízení práva na napojení na inženýrské sítě bude činit 10.000,-- Kč včetně DPH a bude zaplacena na shora uvedený účet budoucí prodávající s doplatkem kupní ceny za nemovitost dle bodu 1.b),

 

 1. budoucí kupující se zavážou ve lhůtě dvou let od podpisu kupní smlouvy zahájit na nemovitosti, uvedené v čl. I. této smlouvy, stavbu rodinného domu s tím, že pro případ porušení tohoto závazku zaplatí budoucí prodávající smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý měsíc prodlení se splněním tohoto závazku; za splnění tohoto závazku se považuje předložení vkladu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí ve výše uvedené lhůtě,

 

 1. budoucí kupující se v kupní smlouvě dále zavážou, že po celou dobu od nabytí vlastnického práva k nemovitosti uvedené v čl. I až do kolaudace stavby na něm postavené, se budou o pozemek náležitě starat, to znamená, že zajistí jeho sečení minimálně 4krát ročně,

 

 1. budoucí kupující se zavážou ve lhůtě dvou let od zahájení stavby rodinného domu, nejpozději však do tří let od podpisu kupní smlouvy, zkolaudovat stavbu rodinného domu na nemovitosti, uvedené v čl. I. této smlouvy, s tím, že pro případ porušení tohoto závazku zaplatí budoucí prodávající smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč za každý i započatý měsíc prodlení se splněním tohoto závazku,

 

 1. správní poplatek z návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí budoucí kupující,

 

 1. daň z převodu nemovitostí zaplatí budoucí prodávající,

 

9.  budoucí kupující se v kupní smlouvě zavážou, že budou respektovat Regulační

     podmínky výstavby pro část obce Nalávčí, které jsou přílohou této smlouvy.

 

V.
Budoucí kupující přebírá dnem podpisu této smlouvy uvedený pozemek do bezplatného užívání. Je povinen se o něj řádně starat, to znamená nejméně 4x ročně zajistit sečení trávy. Na základě této smlouvy je oprávněn vyřídit si stavební povolení.

 

VI.

Pro případ porušení povinnosti budoucích kupujících uzavřít s budoucí prodávající ve lhůtě uvedené v čl. III. této smlouvy kupní smlouvu sjednává se smluvní pokuta ve výši 50.000,-- Kč.

 

VII.

Náklady sepsání této smlouvy uhradí budoucí prodávající.

 

VIII.

 1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označené a podepsané oběma smluvními stranami.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každým s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

   

IX.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli učiněnou nikoliv pod nátlakem, smlouvu si řádně přečetli a na důkaz těchto skutečností připojují k ní svoje vlastnoruční podpisy.

 

V Leštině dne                                                                        V Leštině dne             

 

        .......................................................                      ..........................................................

                    Obec Leština