Obec Leština
Leština

Smlouva o půjčce

Advokátní kancelář
JUDr. Sedláček – Švesták
Starobranská 4, 787 01 Šumperk

 

naše zn. 06

 

SMLOUVA O PŮJČCE

 

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

 

  1. Obec Leština, se sídlem Družstevní 92, 789 71 Leština, IČO 302881,
    zastoupená starostou obce Miroslavem Bílým,
    na straně jedné, jako   v ě ř i t e l ,

 

  1. ..........................
    na straně druhé, jako   d l u ž n í k ,

 

tuto

s m l o u v u    o    p ů j č c e

 

I.

Na základě Statutu Fondu rozvoje bydlení na území obce Leština, který je účinný od 1.9.2011, v souladu s článkem VI. tohoto statutu, uzavírá obec Leština, na straně jedné, jako věřitel a ................., na straně druhé, jako dlužník, smlouvu o půjčce.

 

Obec Leština     p ů j č u j e     ................ částku ................... Kč, slovy ..................,  a to na

a)      střechu

b)      vnější povrch stěn

c)      zateplování

d)      půdní vestavbu bytu

e)      výměnu oken u bytové jednotky

f)        rekonstrukci koupelen, sociálních zařízení a kanalizačních přípojek

g)      vytápění

h)      výstavbu, opravu chodníků a plotů

(nehodící se škrtne)

 

Tuto částku ve výši ................... Kč spolu s dohodnutým úrokem 6 % p.a. se zavazuje dlužník splácet věřiteli na jím určený účet v měsíčních splátkách po ............. Kč, až do zaplacení, počínaje první splátkou do ............. a dále vždy do každého posledního dne následujícího měsíce, až do zaplacení, pod ztrátou výhody splátek.

 

Dlužník může poskytnutou půjčku splatit i předčasně, přičemž dohodnutý úrok ve výši     6% p.a. se počítá pouze za dobu skutečného vrácení celé půjčené částky.

 

II.

Dlužník se zavazuje použít celou půjčenou částku pouze k dohodnutému účelu.

 

Pokud dlužník použije půjčenou částku k jinému než dohodnutému účelu, je povinen vrátit celou půjčenou částku včetně dohodnutého úroku a smluvní pokutu ve lhůtě 14 dnů od zjištění porušení svého závazku.

 

Pro případ tohoto porušení se sjednává mezi účastníky smluvní pokuta ve výši 30 % z poskytnuté půjčky.

 

III.

Dlužník se rovněž zavazuje, že při provádění prací (stavebních úprav apod.), na jejichž provedení byla půjčka poskytnuta, bude tyto práce provádět za dodržení všech stavebních předpisů a jiných předpisů nutných k provedení práce.

 

Pokud by dlužník prováděl či nechal provést tyto práce bez potřebných rozhodnutí a povolení, je rovněž povinen vrátit celou půjčku ve lhůtě 14 dnů od zjištění tohoto porušení.

 

IV.

Současně s podepisováním této smlouvy o půjčce je podepisována ve smyslu ust. §546 Občanského zákoníku i dohoda s ručiteli, a to písemné prohlášení, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

 

V.

Dlužník dává neodvolatelný souhlas věřiteli, aby prováděl kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění, kontrolu užití peněžních prostředků poskytnutých touto půjčkou a zda jsou splněny veškeré požadované náležitosti, a to i jak je prováděna vlastní stavba, oprava či rekonstrukce.

 

VI.

Věřitel se zavazuje převést peněžní prostředky, které jsou poskytnuty touto smlouvou jako půjčka, na určený účet dlužníka, a to ve lhůtě 14 dnů poté, co bude poskytnutí této půjčky schváleno Zastupitelstvem obce Leština.

 

VII.

V případě, že by dlužník nevyčerpal celou částku z poskytnuté půjčky na dohodnutý účel, je povinen celou nevyčerpanou část půjčky vrátit věřiteli, a to ve lhůtě 30 dnů po uplynutí lhůty určené pro dokončení stavby, rekonstrukce či opravy. Dlužník se zavazuje nejpozději  ve lhůtě jednoho roku od data uzavření této smlouvy o půjčce doložit věřiteli vyúčtování všech vynaložených prostředků na opravu, rekonstrukci či stavbu, pokud tak neučiní a nedojde k jiné dohodě, je povinen celou půjčenou částku vrátit věřiteli ve lhůtě 30 dnů po uplynutí této lhůty.

 

VIII.

V případě prodlení s vrácením celé půjčky je věřitel povinen platit i úrok z prodlení, a to ve výši 15 % p.a. z nesplacené části půjčky.

 

IX.

Oba účastníci si tuto smlouvu o půjčce přečetli, v celém svém obsahu schválili a na důkaz souhlasu podepsali.

 

 

V Leštině dne ..........................

 

 

 

Věřitel:                                                                                   Dlužník:

 

 

..................................................                                                        ...........................................

Obec Leština

zast. starostou obce

Miroslavem Bílým