Obec Leština
Leština

Žádost o půjčku z FRB

Potvrzení o měsíčním výdělku

jméno příjmení:

datum narození:

adresa:

 

výše měsíčního čistého výdělku v Kč:

datum zahájení pracovního poměru:

zaměstnavatel:

 

potvrzení vystavil:

telefon:

 

razítko podpis:

 

Prohlášení o ručitelském závazku

číslo smlouvy:

Já jméno příjmení, bytem                               ,r.č.                                 

Prohlašuji, že přijímám ve smyslu § 546 Občanského zákoníku ručení za závazek , za jméno adresa žadatele vůči obci Leština vzniklý na základě smlouvy číslo uzavřené dne     .

Ručitel se zavazuje uhradit všechny finanční závazky dlužníka vzniklé na základě výše uvedené smlouvy, pokud je neuhradí dlužník, ačkoli byl k tomu obcí Leština vyzván.

 

Vztah ručitele a dlužníka je předmětem jejich vzájemné dohody.

 

Úředně ověřený podpis ručitele:

 

Razítko podpis obec Leština:


Žádost o půjčku z FRB

          Žadatel:

          jméno příjmení………………………………………. 

         rodné číslo…………………………………................

          adresa bydliště………………………………………..

          telefon....................................     

           adresa objektu na který  žádáte   žá…………………………………………

 

            popis účelu na který je půjčka žádána  na…...............................................................

                 …………………………………………………………………………………………….

 

            termín čerpání půjčky………………………………..

            délka  čerpání  ............................................................... 

            požadovaná  částka…………………………..............

             povinné přílohy- prohlášení ručitele, potvrzení o příjmu ručitele

                     -  stavební povolení, ohláška stavby pokud to právní předpisy vyžadují

                    - doklad o vlastnictví nemovitosti, výpis z katastru nemovitosti

                    - potvrzení  o příjmu  žadatele