Obec Leština
Leština

Regulační podmínky

OBEC LEŠTINA 

Regulační podmínky výstavby – stavební pozemky v části Nalávčí

 

 - výška zástavby maximálně dvě nadzemní podlaží nebo jedno podlaží plus podkroví, výška hřebene max. 8 m nad podlahou přízemí

 

 - výška podlahy obytných prostor 1. nadzemního podlaží do 1 m nad úrovní komunikace

 

- stavební čára líce objektu rodinného domu je 6 m od hranice pozemku s veřejným prostranstvím. Mezi hranicí pozemků s veřejným prostranstvím a stavební čárou nesmí být umístěny žádné další stavby.

 

- nepřípustné jsou rodinné domy typu srubové stavby z masivních trámů, s podmínkou venkovní fasády lze použít montované rodinné domy na bázi dřeva, případně kovu, dům musí vypovídat o době svého vzniku, nepřebírat historické slohy,

 

- drobné stavby na pozemku – lze stavět jen bazény, skleníky, odpočinková zákoutí; nejsou povoleny stavby pro chov hospodářského zvířectva,

 

-  dešťové vody  budou svedeny okapy a žlaby na vlastní pozemek se vsakováním na vlastním pozemku,

 

-  vjezdy na pozemek budou na pozemku stavebníka ohraničeny ekodreny, které budou svedeny do vsakování na pozemku stavebníka,

 

- oplocení pozemku do ulice bude v maximální výšce 1,60 m včetně podezdívky, oplocení mezi jednotlivými parcelami po dohodě sousedů, brány a branky ústící na pozemek obce budou otevírány směrem na pozemek stavebníka,

 

- chov domácích zvířat bude omezen pouze na míru nezávadnou pro funkci bydlení (viz  územně plánovací dokumentace obce),

 

- obec Leština požaduje před ohlášením stavby a před konečným zpracováním projektové dokumentace předložit návrh řešení stavby rodinného domu, zejména zakreslení polohy rodinného domu do situace, pohledy a příčné řezy domu,

 

 Schváleno zastupitelstvem obce Leština dne 26. srpna 2009